Kronovall - Store vång

Adress: Fågeltofta, 273 95 Tomelilla Datum: Fredag 19 jul 2019 - tisdag 31 dec 2019 Visa karta

Adress: Fågeltofta, 273 95 Tomelilla

Naturreservatet består av betesmark med buskklädda kullar, öppna delvis fuktiga ängsmarker och gles ädellövskog.

Detta naturreservat är även utpekat som riksintresse för naturvården samt ingår i EU:s nätverk för skyddad natur och är därför ett Natura 2000-område. Det ligger strax sydväst om slottet Kronovall.

Store vång är som namnet antyder en stor hagmark som historiskt sett har tillhört Kronovalls gods och betas idag framförallt av nötkreatur. Marken är nästintill opåverkad av gödslingsmedel. Området har betats under en lång tid varför flora som gynnas av hävd trivs här. Hagmarken hyser också en del buskar såsom hagtorn. Törnskata och stare trivs i denna miljö. Mitt i naturreservatet går ett brett dike och Trydeån tangerar områdets västra gräns. Inom området finns både öppna vatten och fuktiga partier där till exempel lövgrodor och större vattensalamander trivs. I de södra delarna ligger en ädellövskog som betas. Här finns gott om gamla stora ekar och lindar. Med tur kan kronhjort beskådas inom området. Naturreservatet hyser en del kulturlämningar såsom stengärdesgårdar och odlingsrösen. Sydväst i området ligger en ruin efter ett gammalt torp.
Lövgrodor leker i dammarna och törnskatan häckar gärna i hagtornsbuskarna. Speciellt för Kronovall Store Vång är de stora, gamla lindarna.

Ta dig hit: Strax väster om Kronovalls slott svänger en mindre väg från landsvägen mellan Fågeltofta och Sankt Olof ner mot naturreservatet. Nordost om området finns en parkeringsplats. Här finns även bord och bänkar.

Inom naturreservatet finns två markerade vandringsstigar som delvis är spångade. Den längre gul/vit-markerade stigen går över partier med fuktig kärrmark och här kan det vara bra att ha stövlar eller kängor.

Visa mer

Tillfällen

Datum    
17 Sep
Tisdag 17 sep 2019
18 Sep
Onsdag 18 sep 2019
19 Sep
Torsdag 19 sep 2019
20 Sep
Fredag 20 sep 2019