Djurrödsbäckens dalgång - naturreservat

Adress: Andrarum Datum: Onsdag 18 sep 2019 - tisdag 31 dec 2019 Visa karta

Adress: Andrarum

Följ den slingrande Djurrödsbäcken i den mosaikartade dalgången. Detta är ett område som är väl värt att besöka för den som vill uppleva lite vildmarkskänsla eller för den som är botaniskt intresserad.

Området kring den naturligt slingrande bäcken är även ett Natura 2000-område och är därmed med i EU:s nätverk av skyddad natur. Bäcken är omgiven av åsar med granplanteringar. Den rinner med ett långsamt flöde i från Andrarumsåsen öster om Djurröd och mynnar så småningom ut i Kävlingeån. Dalgången har tidigare använts som ängsmark för Andrarum och Djurröd. På vissa ställen tränger kalkrikt vatten upp till marken. Västra delarna består idag av gamla inväxta fuktängar. Utmed den gamla Lövestadsvägen växer en ädellövskog och i öster ligger en välhävdad hagmark. Allra längst öster ut ligger en enefälad. I enefäladen är marken mer stenig och ett antal små vatten rinner ner till Djurrödsbäcken. Det mosaikartade landskapet utgör förutsättningar för olika typer av livsmiljöer och höga biologiska värden.

I området finns gott om fornlämningar, bland annat fynd av flintyxor och gravrösen, vilket visar att området troligen varit bebott sedan stenåldern. En gammal fägata, stengärdesgårdar och åkerstrukturer minner om det gamla kulturlandskapet. I början av 1900-talet omvandlades stora delar till betesmarker.

Visa mer

Tillfällen

Datum    
22 Okt
Tisdag 22 okt 2019
23 Okt
Onsdag 23 okt 2019
24 Okt
Torsdag 24 okt 2019
25 Okt
Fredag 25 okt 2019