Bäckhalladalen

Adress: 27294 Simrishamn Visa karta

Adress: 27294 Simrishamn

Naturreservatet Bäckhalladalen är en relativt okänd naturpärla strax nordväst om Simrishamn. Den kambriska sandstenen går i dagen på flera ställen i de fina naturbetesmarkerna och man har fin utsikt över kustlandskapet och Hanöbukten i öster från de högre partierna. Landskapet kännetecknas av genomkorsande sprickdalar, kullar och vattenfyllda sänkor. På berghällarna finns rikligt med spår efter vindslipning, glacial påverkan och frostsprängning.

Sandstenen genomkorsas av diabasgångar i områdets östra del. Spår efter omfattande stenbrytning kan ses i de centrala delarna. Vid Tobisborgs stenbrott kan man också se vackra märken efter böljeslag i berget. Själva dalgången täcks främst av lövskog och granplanteringar med gläntor kring stenbrotten och där stenhällarna går i dagen. Väster om dalen ligger ett större beteslandskap som har mycket lång kontinuitet som betesmark. Området utgjorde tidigare utmark till kringliggande byar, bland annat till Gladsax. Reservatet har bildats till förmån för bland annat hasselmus och groddjur. I området finns större delen av Skånes hasselmuspopulation och arten har här en täthet som är helt unik, även sett ur ett globalt perspektiv. Flera små och grunda vattensamlingar finns i trakten och groddjursfaunan är rik med inslag av bland annat lövgroda och klockgroda. Vegetationen är till stora delar gräshed på grund jordmån. Här finns buskage, på vissa ställen täta (till förmån för hasselmus och lövgroda), av en, slån, björnbär, hagtorn och rosor. Fältskiktet är artrikt och totalt har över 250 arter påträffats. I den norra delen finns stora arealer kalkfuktäng med bland annat näbbstarr, majviva, småvänderot, tätört, gräsull och orkidéer.

På plats finns Grillplats, parkering, toalett & bänkar

Visa mer